PUBLICZNA KOLEKCJA SZTUKI MIASTA WARSZAWY

Projekt Fundacji Bęc Zmiana

O NAS

Fundacja Bęc Zmiana działa od września 2002 roku. Jest organizacją o charakterze non for profit, wspierającą działania artystyczne i kulturalne, których celem jest odkrywanie przestrzeni i sposobów w jakich manifestuje się duch czasu. Zajmuje się inicjowaniem wydarzeń interdyscyplinarnych, angażujących twórców związanych ze sztuką, architekturą, projektowaniem, muzyką, realizując większość swoich działań w przestrzeni publicznej.
W czasie 10 lat swojego istnienia Fundacja Bęc Zmiana zrealizowała kilkadziesiąt wystaw, prezentacji, dyskusji, projektów artystycznych – najważniejsze z nich to m.in. Wolny Uniwersytet Warszawy 2009-2011, Zniknij nad Wisłą 2009, Dizajnwawa 2009-11, Ekspektatywa 2009, Nowy Dizajn Miejski 2004-2007, Synchronicity. Projekty dla Warszawy przyszłości 2008-2012, cykl imprez Finisaż Stadionu X-lecia 2007-2008 wraz z Fundacją Laury Palmer, Biednale 2009-2012). Realizacja projektów jest możliwa dzięki środkom uzyskiwanym przez Fundację w konkursach grantowych organizowanych przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Adama Mickiewicza, dzięki współpracy ze sponsorami, a także dzięki darowiznom.
Bęc Zmiana organizuje także konkursy dla artystów, architektów i dizajnerów, np. konkurs na tymczasowe miejsce działań dla Muzeum Historii Żydów Polskich 2006, konkurs na Ścieżkę Kapuścińskiego 2008 – na rzecz Urzędu Dzielnicy Ochota, liczne konkursy na nowoczesną pamiątkę z Warszawy wraz z Biurem Promocji Warszawy, a także nowoczesną pamiątkę promującą kulturę polską – z Instytutem Adama Mickiewicza.
Fundacja Bęc Zmiana działa aktywnie na polu wydawniczym.
Od 2003 wydaje bezpłatny magazyn „Notes.na.6.tygodni”/ www.notesna6tygodni.pl – bogato ilustrowane czasopismo prezentujące najciekawsze aktualne wydarzenia kulturalne z całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków spoza centrum. „Nn6t” jest zdobywcą nagród w Międzynarodowym Konkursie Projektowania Prasowego Chimera, a także w europejskim konkursie projektowania graficznego EDAwards 2010. Od 2009 Fundacja wydaje „Format P” kwartalnik humanistyczny. Bęc Zmiana wydaje także książki poświęcone sztuce najnowszej, projektowaniu graficznemu, architekturze, badaniom wizualnym oraz ekonomii kultury niezależnej.  Publikuje także przewodniki i mapy (w ramach współpracy z europejską organizacją USE-IT Europe)
Bęc Zmiana ma swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 65, gdzie oprócz niewielkiego biura (9 m2), prowadzi specjalistyczną księgarnię i galerię (16m2). Nie tylko z powodu szczupłości lokalowej chętnie wchodzimy w asocjacje z innymi organizacjami i instytucjami działającymi na terenie całego kraju.
www.bęczmiana.pl

The Bęc Zmiana Foundation has been active since 2002 as a not-for-profit organisation that supports artistic and cultural activities aimed at discovering the spaces and ways in which the spirit of the times makes itself manifest. The Foundation acts as an initiator of interdisciplinary events which engage creators in the field of art, architecture, design, music, and carries out the majority of its projects in the public space.
During the ten years of its activity, the Foundation has realised several dozens of exhibitions, projects, presentations, discussions, artistic projects including seminal initiatives like the Free / Slow University of Warsaw 2009-2011, Disappear at the Vistula 2009, DesignWAWA 2009-11, Expectative 2009, New Urban Design 2004-2007, Synchronicity. Projects for Warsaw of the Future 2008-2012, cycle of events Finissage of the Tenth Anniversary Stadium 2007-2008 organised alongside the Laura Palmer Foundation, and Biednale 2009-2012. Project realisation is possible with the funds acquired by the Foundation from grant competitions organised by the City of Warsaw, Ministry of Culture and National Heritage, National Centre for Culture, Adam Mickiewicz Institute, from cooperation with sponsors and from donations.
Bęc Zmiana is also active as an organiser of competitions for artists, architects and designers, e.g. competition for a temporary activity venue for the Museum of the History of Polish Jews 2006, competition for the Kapuściński Route 2008 – for the District Office of Ochota, numerous competitions for a modern souvenir from Warsaw organised alongside the Promotion Department of the City of Warsaw, as well as a modern souvenir to promote Polish culture – with Adam Mickiewicz Institute.
The Foundation also operates as a publisher boasting a high volume of releases, including books, guides and maps (in the frame of cooperation with European organisation USE-IT Europe).
Since 2003, the Foundation has published a regular free magazine ‚Notes.na.6.tygodni’ www.notesna6tygodni.pl abundantly illustrated presentation of the current cultural highlights from the entire country, with a particular focus on centres outside the capital. ‚Nn6t’ has been honored with awards in the International Press Design Competition Chimera, in the European graphic design competition EDAwards 2010. Since 2009, the foundation has published a humanities quarterly ‚Format P’. Bęc Zmiana is also a publisher of books devoted to latest arts, graphic design, architecture, visual studies and independent culture economy.
Bęc Zmiana is seated in Warsaw, in ul. Mokotowska 65, where it runs a small office (9 m2) and a specialised bookshop and gallery space (16 m2). Shortage of space is not the only reason why we eagerly join forces with other organisations and institutions countrywide.
www.bęczmiana.pl